logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 15

การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 15

วันที่ 5 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

ทำไมต้องประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

เทคโนโลยีด้านสุขภาพนับเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสุขภาพ ซึ่งมีความหลากหลาย มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีหรือนโยบายที่ใช้ได้ผลดีในสถานที่หนึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับอีกสถานที่หนึ่ง ประกอบกับทรัพยากรในระบบสุขภาพมีจำกัดจึงต้องพิจารณาเลือกใช้เฉพาะเทคโนโลยีและนโยบายที่เหมาะสม

ใครสามารถเข้าร่วมบ้าง

–  ผู้กำหนดนโยบาย: ทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรด้านสุขภาพและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นสุขภาพ

– นักวิจัยและนักวิชาการ: ทำงานเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข นโยบายสุขภาพ และระบบสุขภาพ

– บุคลากรทางการแพทย์: ผู้ซึ่งทำหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพใหม่ๆ และนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ในการทำงาน

– ที่ปรึกษาด้านการกำหนดราคายาและเครื่องมือแพทย์ การเบิก-จ่าย และการเข้าถึงตลาด​

ระยะเวลาการอบรม  5 – 9 สิงหาคม 2562

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

หลักสูตรเบื้องต้น (วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562)

เหมาะสำหรับนักวิชาการและนักวิจัยจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หลักสูตรนี้เน้นการบรรยายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ความสำคัญ วิธีการ และขั้นตอนของการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการนำผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

เนื้อหา

 •  Roles of health technology assessment in decision making
 •  Introduction to health economic evaluation
 •  Systematic review and meta-analysis
 •  Cost analysis for economic evaluation
 •  Outcome measurement
 •  Health economic evaluation
 •  Result presentation
 •  Clinical appraisal & retrieving economic evaluation studies
 •  Special panel discussion: health technology assessment in decision making in Thailand​

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ (วันที่ 7-9 สิงหาคม 2562)

เหมาะสำหรับผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรเบื้องต้น หรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ใหม่เพื่อนำไปปรับใช้กับงานที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรนี้เน้นการใช้โปรแกรมหรือแบบจำลองต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากในปัจจุบันมี commercial software หลายชนิดที่สนับสนุนการสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม แบบจำลองดังกล่าวมีราคาสูงและต้องเสียค่าใช้จ่ายในระยะยาว คณะผู้จัดจึงมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแบบจำลองโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel® ซึ่งหาได้ง่าย สะดวกในการตรวจสอบ และสามารถประยุกต์ใช้ในการวิจัยอื่น ๆ

เนื้อหา

 •  Introduction to modelling methods for health economic evaluation
 •  Model construction: decision analysis modeling
 •  Basic medical statistics
 •  Probabilistic model
 •  Result presentation from probabilistic model
 •  Expected Value of Perfect Information (EVPI)
 •  Budget impact analysis (BIA)
 •  HTA process and stakeholder involvement

การเตรียมตัวก่อนอบรม

– ผู้เข้าร่วมอบรมควรมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เป็นอย่างดี

– นำคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป

– มีโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ขึ้นไป

ท่านจะได้เรียนรู้จากใครบ้าง

      คณะผู้สอน

– ดร. ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

– ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว นักวิจัย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

– ผศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี โรงพยาบาลรามาธิบดีและโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

– ผศ.ดร. เชษฐา งามจรัส  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ดร. รักมณี บุตรชน  นักวิจัย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

– นายทรงยศ พิลาสันต์ นักวิจัย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

– นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยจาก HITAP

ผู้กำหนดนโยบายที่เข้าร่วมการอภิปรายเรื่องการใช้ HTA ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย (เฉพาะหลักสูตรพื้นฐาน) 

– นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ

– ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

– ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจความแตกต่างของการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยใช้มุมมองที่แตกต่างกัน (เช่น ผู้ป่วย ผู้ให้บริการ ผู้ซื้อบริการ และสังคม)

– ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจเรื่องการใช้ HTA ในประเทศที่มีทรัพยากรจำกัด

– ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจการสร้างแบบจำลอง Markov และ decision tree อย่างง่ายที่ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข

– ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเขียนรายงานผลการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุขตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีได้

 

หลักสูตรและค่าลงทะเบียน

หลักสูตร      ชำระเงินภายใน 31 พ.ค.62             ชำระเงินตั้งแต่ 1 มิ.ย.62     

      สำหรับนักศึกษา     

หลักสูตรเบื้องต้น

   6,500 บาท 7,500 บาท 4,500 บาท* 
     หลักสูตรปฏิบัติการ     13,000 บาท 15,000 บาท

 7,000 บาท**

* โควตานักศึกษาหลักสูตรเบื้องต้นจำนวน 10 คน, ** โควตานักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการจำนวน 5 คน

 

สมัครครบทั้ง 4 หลักสูตร (รวมหลักสูตรการประเมินความคุ้มค่าฯ) และชำระค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 รับส่วนลดทันที 2,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน http://training.hitap.net/courses/course_detail?event_id=32

เริ่มลงทะเบียนออนไลน์  6 มีนาคม 2562

รับสมัครและชำระเงินตั้งแต่่  6 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562

ชื่อบัญชี: การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่บัญชี 340-214496-1

**เมื่อท่านชำระแล้วกรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ภาพผ่านเว็บไซต์ http://training.hitap.net/billing เพื่อยืนยันการสมัคร (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

 

รายละเอียดอื่น ๆ

 • ข้าราชการสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางและค่าที่พักได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • ผู้เข้าอบรมที่เข้าเรียนครบตามหลักสูตรที่กำหนดสามารถขอรับหน่วยกิต CME,CDEC และ CPE ได้
 • ผู้ประสานงานหลักสูตร นายสรายุทธ ขันธะ และ นางสาวสลักจิต ชื่นชม
 • ผู้ประสานงานด้านการเงินและขั้นตอนการสมัครนางสาวรจเรจ เล็กสมบูรณ์
 • โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 0 2590 4549, 0 2590 4374-5 โทรสาร 0 2590 7469 อีเมล http://training.hitap.net/ 

กรุณาสมัครออนไลน์และส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ http://training.hitap.net/register

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

วิธีการสมัคร

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ http://training.hitap.net/howto

 

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

 • ผู้ประสานงานหลักสูตร นายสรายุทธ ขันธะ และ นางสาวสลักจิต ชื่นชม
 • ผู้ประสานงานด้านการเงินและขั้นตอนการสมัครนางสาวรจเรข เล็กสมบูรณ์

โทรศัพท์ 02-590-4549, 096-719-9033

อีเมล eestaff@hitap.net

 

4 มีนาคม 2562

Next post > การอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 1

< Previous post Thailand, Kenya sign MoU on healthcare

Related Posts