logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจเพื่อระบุระดับการหลีกเลี่ยงความไม่เสมอภาค (Health Inequity Aversion) ในการเข้ารับบริการทางสุขภาพของประชาชนทั่วไปในประเทศไทย

HITAP ขอเชิญประชาชนชาวไทยที่มีอายุ 18 – 75 ปี ร่วมทำ “แบบสำรวจเพื่อระบุระดับการหลีกเลี่ยงความไม่เสมอภาค (Health Inequity Aversion) ในการเข้ารับบริการทางสุขภาพของประชาชนทั่วไปในประเทศไทย”

โดยคณะผู้วิจัยจะนำผลการศึกษาที่ได้ไปนำเสนอต่อกลุ่มผู้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการนำประเด็นความไม่เสมอภาคเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ของประเทศไทยในอนาคต

คลิกที่นี่เพื่อร่วมทำแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2567

 

พิเศษ! เฉพาะผู้ร่วมตอบแบบสำรวจนี้เท่านั้น

อาสาสมัครที่เข้าร่วมตอบแบบสำรวจในโครงการวิจัยนี้ จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการชิงโชคบัตรกำนัลเงินสด “Starbucks Gift Card” มูลค่า 500 บาท จำนวน 30 รางวัล (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ตอบแบบสำรวจครบถ้วนเท่านั้น)

แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของโครงการประเมินความคุ้มค่าด้วยวิธี Distributional Cost-Effectiveness Analysis (DCEA) ระยะที่ 1

ท่านที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ https://www.hitap.net/research/186636

———

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Starbucks Gift Card มูลค่า 500 บาท จำนวน 30 รางวัล จากการร่วมทำ “แบบสำรวจเพื่อระบุระดับการหลีกเลี่ยงความไม่เสมอภาค (Health Inequity Aversion) ในการเข้ารับบริการทางสุขภาพของประชาชนทั่วไปในประเทศไทย”

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัล
– ผู้วิจัยจะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านอีเมลหรือเบอร์โทรที่ท่านระบุไว้ เพื่อขอข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล
– ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน โปรดตอบกลับอีเมลดังกล่าว เพื่อยืนยันการรับรางวัลและแจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล ภายในวันที่ 17 เม.ย. 2567 เวลา 23.59 น.
– ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อและยืนยันขอรับรางวัลภายในวันที่และเวลาที่กำหนดข้างต้น จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัล และไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเสียหายใด ๆ จากทางองค์กรได้
– ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด
– องค์กรมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ หรือการรับประกันของรางวัล กรณีผู้ได้รับรางวัลมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้ากรุณาสอบถามผู้จัดจำหน่ายโดยตรง

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ฝนทิพย์ ทองสมบัติพาณิช
ปูรณ์ภัสสร โชติทวีเมธาสิน
ธันยาพร จานทอง
ซูซานา ยาเลห์
เรืองศิริ เส็งคำภา
วิภาวรรณ ศิริพัฒนสมชาย
กันต์กนิษฐ์ นามโคตร
สุธิชาติ โพธารินทร์
สินชัย ขุนนุช
พีรวัส เฟื่องนา
กนกวรรณ หวังศิริวัฒนา
อภิญญา มั่นประสิทธิ์กุล
กมลชนก จิตรีพิทย์
ศรายุทธ ค้าขึ้น
ศุภจิตร ดวงกางใต้
ศุภจักร บุตรี
พัชรภร คอนจำนงค์
ศวิตา ศรีวิลัยสกุล
บุบผา ยั่งยืน
ภูษดา พุฒพันธ์
เปรมชนัน ธรรมรัตน์
มธุรส พุ่มพรรณ
วิภารัตน์ ศรีสรสิทธิ์
ปกรณ์ ชินวานิชย์เจริญ
ณิชกานต์ ขวัญแก้ว
สุขสัน วันโสด
พิชชาพร มงคลวงศ์โรจน์
นิตยา สุวรรณมณี
ศิศิรา แซ่จาง
ชัยศิริ จิวะรังสรรค์

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 เม.ย. 2567

15 กุมภาพันธ์ 2567

Next post > เพราะโลกของเรามี ‘ทรัพยากรจำกัด’ การให้ ‘บริการสุขภาพ’ จึงต้อง ‘ลำดับความสำคัญ’

< Previous post งานวิจัยเพื่อพัฒนาก้าวต่อไปของระบบการแพทย์ทางไกล (telemedicine) ของไทย

Related Posts