logo

รหัสโครงการ

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภญ.ดร.วารณี บุญช่วยเหลือ

นักวิจัยร่วม

ผศ. ดร. ภก.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย

ภญ.น้ำฝน ศรีบัณฑิต

ภก. ทรงสิทธิ์ รัศมีรัถยาธรรม

ภญ. กมลภัทร ไชยกิตติโสภณ

ภญ ปิยนุช เอื้อปัญจะสินธุ์

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2969 คน

วันที่เผยแพร่ 9 มีนาคม 2559 10:01

เกี่ยวกับโครงการ

การรักษาด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy: HBOT) เป็นการรักษาโดยให้ผู้ป่วยหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ภายใต้ความดันบรรยากาศที่สูงในห้องปรับบรรยากาศ (Hyperbaric chamber) ที่มีความดันภายในเป็น 2-3 เท่าของบรรยากาศสัมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนในปริมาณสูงมากกว่าการหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ที่บรรยากาศปกติหลายเท่า โดยส่งผลให้ออกซิเจนเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการเจริญของเนื้อเยื่อและหลอดเลือดฝอย ช่วยยับยั้งและต่อต้านการติดเชื้อโรคบางชนิด เพิ่มประสิทธิภาพเซลล์เม็ดเลือดขาวในการทำลายเชื้อโรค ลดอาการบวมของอวัยวะ ลดขนาดของฟองอากาศในเนื้อเยื่อและหลอดเลือดได้ การหายใจด้วยวิธีนี้เป็นวิธีการรักษาเสริมหรือเพิ่มเติมที่มีการใช้ร่วมกับการรักษาทางอายุรกรรมและศัลยกรรมอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามยังมีข้อสงสัยถึงประสิทธิภาพของการรักษาด้วย HBOT ในหลายๆ สถานการณ์ และจากการทบทวนผลของการใช้ HBOT เบื้องต้น ยังไม่พบข้อสรุปถึงประสิทธิภาพการรักษาที่ชัดเจน เนื่องจากมีข้อจำกัดในการศึกษาและวิจัย โครงการวิจัยนี้จึงทำการศึกษาเพื่อทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการรักษาด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง (HBOT) โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาชุดสิทธิประโยชน์ และอาจนำไปสู่การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการรักษาด้วย HBOT ต่อไป