logo

รหัสโครงการ

11-3-096-2558

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

นักวิจัยร่วม

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 4199 คน

วันที่เผยแพร่ 3 ธันวาคม 2558 05:28

เกี่ยวกับโครงการ

สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องการพิจารณาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ สำหรับชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างครอบคลุม เป็นระบบ และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับประโยชน์จากชุดสิทธิประโยชน์อย่างถ้วนหน้าและเป็นธรรม แต่เนื่องจากปัจจุบันมีมาตรการด้านสุขภาพที่ยังไม่ครอบคลุมในชุดสิทธิประโยชน์ หรือบางมาตรการครอบคลุมแล้วแต่มีราคาแพง จนทำให้ผู้ให้บริการหลีกเลี่ยงที่จะให้บริการกับผู้มีสิทธิ อันเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงและไม่ได้รับการบริการที่มีความจำเป็น ทำให้เกิดการร้องขอความช่วยเหลือและเรียกร้องให้มีการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์เข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ บ่อยครั้ง เพื่อให้การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีความครอบคลุม เป็นระบบ โปร่งใส บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงวิชาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการประเมิน HTA คณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เป็นคณะผู้ดำเนินโครงการประเมินหัวข้อฯ โดยหัวข้อหรือประเด็นปัญหาที่นำมาพิจารณาทำการศึกษามาจากช่องทางต่างๆ คือ 1) หัวข้อที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานภายใต้โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2) งานวิจัยภายใต้โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ฯ 3) หนังสือร้องขอ ร้องเรียน จากกลุ่มต่าง ๆ ผ่านมายัง สปสช. 3) กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ สปสช. ในปี 2558 มีงานวิจัยภายใต้โครงการนี้จำนวน 3 เรื่อง โดยมีนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอกองค์กรเป็นผู้ทำการศึกษา ได้แก่ 1) การวิจัยเรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานประสิทธิผลของการรักษาด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง 2) การพัฒนาเครื่องมือการคัดกรองและประเมินภาวะความเสียงด้านโภชนาการในโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับคนไทย 3) การประเมินข้อบ่งชี้ทางคลินิกและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจด้วยเครื่องเพทซีที  4) เครื่องมือคัดกรองและประเมินภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

เอกสารเพิ่มเติม

โครงร่างวิจัย

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว