logo

รหัสโครงการ

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภญ.ขวัญชนก เจนวีระนนท์

ภญ.ดร.วารณี บุญช่วยเหลือ

นักวิจัยร่วม

-

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2960 คน

วันที่เผยแพร่ 9 มีนาคม 2559 11:22

เกี่ยวกับโครงการ

ภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล (malnutrition in hospitalized patients) เกิดขึ้นจากภาวะโรคเดิมของผู้ป่วยและการบริโภคอาหารที่ไม่สมดุลกับความต้องการพลังงาน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมามากมาย ได้แก่ ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานแย่ลง แผลหายช้า เพิ่มอัตราการตาย เพิ่มภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เพิ่มระยะเวลานอนโรงพยาบาล และเพิ่มการดูแลรักษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น ดังนั้นการคัดกรองหรือประเมินภาวะทุพโภชนาการจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้มีการรักษาดูแลได้ทันท่วงที การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือคัดกรองและประเมินภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล เป็นโครงการวิจัยหนึ่งในโครงการประเมินหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยทำการทบทวนเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองและประเมินภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล และศึกษาว่าผู้ป่วยกลุ่มใดที่ต้องได้รับการคัดกรองและประเมินภาวะทุพโภชนาการ รวมถึงศึกษาผลลัพธ์ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะทุพโภชนาการในด้านอัตราการตาย ระยะเวลานอนโรงพยาบาล และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลาการทางการแพทย์และยังผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดแก่ผู้ป่วยต่อไป

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว