logo

รหัสโครงการ

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

รศ. ดร. พญ.ชนิสา โชติพานิช

นักวิจัยร่วม

พญ. อัญชิสา คุณาวุฒิ

พญ. เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง

นพ. ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2912 คน

วันที่เผยแพร่ 9 มีนาคม 2559 09:40

เกี่ยวกับโครงการ

เครื่องเพทซีที (Positron Emission Tomography/Computed Tomography: PET/CT) เป็นเทคโนโลยีทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ให้ข้อมูลทั้งทางด้านชีววิทยาโมเลกุลและตำแหน่งกายวิภาคพร้อมกันในคราวเดียว และเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูง ทั้งในแง่ของการวิจัยและทางด้านคลินิกในการดูแลรักษาผู้ป่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งระบบประสาท การประเมินข้อบ่งชี้ทางคลินิกและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของการตรวจด้วยเครื่องเพทซีที เป็นโครงการวิจัยหนึ่งในโครงการประเมินหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ทางคลินิกที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ของการตรวจด้วยเครื่องเพทซีที รวมถึงการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจด้วยเครื่องเพทซีที จากเอกสารทางการแพทย์ที่มีอยู่ในขณะที่ทำการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อบ่งชี้ที่เป็นมาตรฐาน, ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยหวังว่าผลการวิจัยที่ได้ จะสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในแง่ของประโยชน์ในการตรวจเพทซีทีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและนำไปสู่การเบิกจ่ายในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว