logo
Download ดาวน์โหลด 508 ครั้ง
เข้าชม 1181 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องเพทซีที (Positron Emission Tomography/Computed Tomography: PET/CT) เป็น
เทคโนโลยีทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ให้ข้อมูลทัง้ ทางด้านชีววิทยาโมเลกุลและตาแหน่งกายวิภาค
พร้อมกันในคราวเดียวเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงทัง้ ในแง่ของการวิจัยและ
ทางด้านคลินิกในการดูแลรักษาผู้ป่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคระบบหัวใจและ
หลอดเลือด รวมทัง้ ระบบประสาท

การศึกษานี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ทางคลินิกที่หลักฐานเชิงประจักษ์ของการตรวจ
ด้วยเครื่องเพทซีที รวมถึงการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจด้วยเครื่องเพทซีที
จากเอกสารทางการแพทย์ที่มีอยู่ในขณะที่ทาการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อบ่งชี้ที่เป็นมาตรฐาน, ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน เพื่อมุ่งหวังจะนาผลการวิจัยที่ได้ไปปรับใช้ได้จริงในแง่ของประโยชน์ในการตรวจเพทซีทีที่มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและนาไปสู่การเบิกจ่ายในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง