logo

รหัสโครงการ

01-302-2550

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

นักวิจัยร่วม

ศ. นพ. พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร

ศ. นพ. จตุพล ศรีสมบูรณ์

รศ. พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

รศ. นพ. ดำรง ตรีสุโกศล

นพ.พงษ์เกษม วรเศรษฐสิน

นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ

ผศ. พญ. สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิทยา

ผศ. พญ. พิสมัย ยืนยาว

ผศ.นพ.ศรีชัย ครุสันธ์

นพ. เจริญ วิภูภิญโญ

พญ.นิสา พฤกษะริตานนท์

นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

นพ.รักชาย บุหงาชาติ

ผศ.นพ.ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ

ผศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ

ผศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์

นพ.สมคิด เพ็ญพัฒนกุล

พญ.ศิริรัตน์ เชื้อสำราญ

นพ.ประสิทธิ์ ขอไพบูลย์

นพ.พงศธร ศุภอรรถกร

ผศ. ดร. ลี่ลี อิงศรีสว่าง

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 3319 คน

วันที่เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2554 16:06

เกี่ยวกับโครงการ

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ถึงแม้องค์ความรู้ในเรื่องสาเหตุ ระบาดวิทยา และการดำเนินของโรคจะเป็นที่เข้าใจกันเป็นอย่างดีแต่การป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ดังเห็นได้ว่าจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มะเร็งปากมดลูกมักเกิดในสตรีวัยกลางคนซึ่งแตกต่างจากมะเร็งทางนรีเวชชนิดอื่น สตรีในวัยกลางคนเป็นเสาหลักในครอบครัวทั้งการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ให้ครอบครัวและอบรมดูแลบุตร การเป็นโรคร้ายจึงมิได้ส่งผลกระทบเฉพาะต่อชีวิตของผู้ป่วยแต่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกผู้อื่นในครอบครัวและสังคมโดยรวม

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว