logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA

เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา โครงการการประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน ได้นำเสนอ โปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR-Asia-Pacific, Seoul, ประเทศเกาหลี

21 ตุลาคม 2551

Next post > การประเมินความคุ้มค่าของการใช้ยา oxaliplatin ในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

< Previous post นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด