logo

รหัสโครงการ

01-314-2550

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภญ.จิราพรรณ เรืองรอง

นักวิจัยร่วม

-

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1744 คน

วันที่เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2554 13:07

เกี่ยวกับโครงการ

เนื่องจากปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นโรคที่มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แนวทางในการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันยังคงเป็นการผ่าตัดร่วมกับการให้เคมีบำบัดและรังสีบำบัดเป็นมาตรฐาน ดังนั้น จึงเป็นไปได้ยากที่จะหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดซึ่งรวมถึงภาวะโลหิตจาง การให้เลือดเพื่อรักษาระดับฮีโมโกลบินอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่การจะนำเทคโนโลยีอื่น เช่น ยา Recombinant Human Erythropoletln (rHuEPO) มาใช้เพื่อทดแทนเลือด จำเป็นที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากยา rHuEPO มีราคาแพง ประกอบกับผลที่ได้จากการทบทวนการรักษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความคุ้มค่าในต่างประเทศ ยังไม่พบข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ายา rHuEPO จะมีความคุ้มค่ามากกว่าการให้เลือด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน-อรรถประโยขน์ของการใข้ยา rHuEPO เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง เปรียบเทียบการให้เลือดเพียงอย่างเดียวในบริบทของประเทศไทย ในมุมมองของผู้ให้บริการ ซึ่งจะเป็นประโยขน์ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญขียาหลักแห่งชาติในการพิจารณาคัดเลือกยา rHuEPO เข้าสู่บัญขียาหลักแห่งชาติฉบับปี พ.ศ. 2550 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของเทคโนโลยีต่างๆ ของประเทศไทยโนอนาคต