logo

รหัสโครงการ

01-310-2550

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

-

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 3326 คน

วันที่เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2554 13:11

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ (Cost-Utility Analysis) และภาระทางการเงินการคลัง (Budget Impact Analysis) ของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในการรักษาผู้ป่วยโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงเปรียบเทียบ กับการให้เลือดและยาขับเหล็ก ผลการวิเคราะห์พบว่าการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจากผู้บริจาคซึ่งเป็นพี่หรือน้องมีความคุ้มค่าในกลุ่มผู้ป่วยที่อายุน้อย และการรักษานี้สามารถประหยัดงบประมาณในระยะยาวได้

เอกสารเพิ่มเติม

โครงร่างวิจัย

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว