logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

ในนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในผู้ป่วยธาลัสซีเมียต่อคณะอนุกรรมการชุดสิทธิประโยชน์ในวันที่ 22 เม.ย. 2552 เป็นการนำเสนอผลการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และยังมีบางประเด็นที่ได้รับการแนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติม

21 พฤษภาคม 2552

Next post > HITAP จัดประชุม Journal Club ประจำเดือนพ.ค. 52 ในหัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ”

< Previous post นักวิจัย HITAP ลงพื้นที่ จ.เชียงราย

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด