logo

รหัสโครงการ

01-316-2550

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

นพ.ปิยะ หาญวรวงค์ชัย

ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์

ผศ.ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

ผศ.ดร.ภญ.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์

ภญ.ศิตาพร ยังคง

ภก.อดุลย์ โมฮารา

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2893 คน

วันที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2554 11:34

เกี่ยวกับโครงการ

เอดส์เป็นปัญหาสุขภาพระดับโลกที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น อคงค็การอนามัยโลกคาดการณืว่าปี พ.ศ. 2548 จะมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีเฉลี่ยรายใหม่ทั้งสิ้น 4.1 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตจากเอดส์ 2.8 ล้านคน อัตราความชุกของการติดเชื้อเฉลี่ยทั่วโลกเท่ากับร้อยละ 1.0 การระบาดของโรครุนแรงที่สุดใน 3 ภูมิภาคคือ Sub-Saharan Afica วึ่งมีความชุกของการติดเชื้อเท่ากับร้อยละ 6.1 รองลงมาคือ Caribean Eastern Europe และ Central Asia ซึ่งมีความชุกเท่ากับร้อยละ 1.6 และ 0.8 ตามลำดับ

เอกสารเพิ่มเติม

โครงร่างวิจัย

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว