logo

รหัสโครงการ

01-202-2550

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

NULL

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน
ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: -
สิ้นสุด: -

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย - 41%

จำนวนผู้เข้าชม: 2560 คน

วันที่เผยแพร่ 29 พฤษภาคม 2551 00:00

เกี่ยวกับโครงการ

สรุปย่อโครงการ:
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยประกอบไปด้วย 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. การพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการที่จบปริญญาเอกแล้วและ มีศักยภาพ/ความมุ่งมั่นสูง เข้าร่วมทำวิจัยในทีมเพื่อเสริมสร้าง ประสบการณ์ และเพิ่มจำนวนนักวิจัยอาวุโส (mentorship) แก่นักวิจัยรุ่นเยาว์ที่อยู่ในระบบการฝึกงาน (apprenticeship) 2. การพัฒนาศักยภาพในลักษณะ on-the-job training โดยการคัดเลือกนักวิจัยที่มีศักยภาพและความมุ่งมั่นสูง (apprentices) เข้าร่วมทำวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ (mentors) เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์การทำวิจัยในลักษณะ apprenticeships ผู้ได้รับทุนในส่วนนี้ได้แก่ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับหลังปริญญา (postgraduates) หรือผู้ที่เตรียมตัวเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ/หรือระดับปริญญาเอก 3. นักวิจัยในกลุ่ม apprenticeship ที่พิสูจน์แล้วว่ามีศักยภาพและความมุ่งมั่นสูง จะส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ/หรือระดับปริญญาเอกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพ ในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้นักวิจัยในโครงการที่จะได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อต้องผ่านการเข้าร่วมโครงการในลักษณะ on-the-job training เป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อประเมินศักยภาพและความมุ่งมั่นในการเป็นนักวิจัยต่อไป

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว