logo

รหัสโครงการ

09-301-2551

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ดร. ภญ.จันทนา พัฒนเภสัช

นักวิจัยร่วม

ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์

ธีระ ศิริสมุด

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2416 คน

วันที่เผยแพร่ 13 ธันวาคม 2554 18:17

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการวิจัยนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการป้องกันเอดส์ในด้านประสิทธิผล (effectiveness) และต้นทุนประสิทธิผล (cost-effectiveness) ทั้งที่มีการดำเนินการและไม่ได้ดำเนินการในประเทศไทย โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูล ภายในประเทศจากรายงานการวิจัยทั้งที่ได้รับการตีพิมพ์ และไม่ได้รับการตีพิมพ์ (วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์) จากนั้นจึงสืบค้นข้อมูลจากต่างประเทศเพิ่มเติม ผลการศึกษาพบว่าการใช้ถุงยางอนามัย การทำกิจกรรมป้องกันเอดส์ในผู้ติดยาเสพติด การป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก และการปรับปรุงบริการคลินิกกามโรคสามารถลดอุบัติการณ์ของโรคเอดส์ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าการประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ในประเทศไทยยังมีน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ติดยาเสพติด ชายรักชาย หญิงบริการ และวัยรุ่น