logo

รหัสโครงการ

02-101-2550

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ผศ. ดร. ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

นักวิจัยร่วม

น.ส.สิริพร คงพิทยาชัย

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 3850 คน

วันที่เผยแพร่ 29 พฤศจิกายน 2554 11:32

เกี่ยวกับโครงการ

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพเป็นการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเพื่อจัดสรรปันส่วนทรัพยากรทางสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ข้อมูลการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้นโดยเริ่มนำมาใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของเทคโนโลยีด้านสุขภาพให้มีความโปร่งใส อย่างไรก็ตามพบว่าการศึกษาที่ผ่านมายังมีจุดอ่อนด้านความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และคุณภาพของรายงานผลการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ส่วนหนึ่งเพราะประเทศไทยยังไม่เคยมีแนวทางการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ดังนั้นการกำหนดแนวทางการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทยที่เป็นมาตรฐานจะช่วยกระตุ้นให้ผู้วิจัยผลิตข้อมูลที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ เพื่อสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารหรือผู้กำหนดนโยบาย