logo

รหัสโครงการ

201-349-2553

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ภก.อดุลย์ โมฮารา

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

ตรวจสอบผลวิจัย - 95%

จำนวนผู้เข้าชม: 2938 คน

วันที่เผยแพร่ 16 ธันวาคม 2554 11:02

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์โดยใช้แบบจำลองในการคำานวณต้นทุนส่วนเพิ่มต่อปีสุขภาวะที่สูญเสียไปจากโรคและการบาดเจ็บที่ป้องกันได้ของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก เปรียบเทียบกับการไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยปีสุขภาวะที่สูญเสียไปจากโรคและการบาดเจ็บที่ป้องกันได้แสดงถึง การได้ 1 ปี ที่ปราศจากโรคและการบาดเจ็บจากการที่เลื่อนการเสียชีวิตออกไป และ/หรือ จากการลดอัตราการเจ็บป่วยหรือลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยนั้นๆ

เอกสารเพิ่มเติม

โครงร่างวิจัย

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว