logo

รหัสโครงการ

201-505-2554

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ผศ. ดร. ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

นักวิจัยร่วม

-

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1376 คน

วันที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2554 10:10

เกี่ยวกับโครงการ

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้ให้ HITAP ประเมิน ยุทธศาสตร์องค์กรซึ่งดำเนินการโดยคณะผู้ประเมินจากประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ. 2550-2551 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 HITAP ได้จัดทำการประเมินครั้งที่ 2 โดยคณะผู้ประเมินจากประเทศสหราชอาณาจักร ไทย และเกาหลี

ข้อเสนอแนะต่างๆ ในรายงาน ได้จากการวิเคราะห์เอกสารสนทนากลุ่ม สำรวจและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประเมิน ผู้บริหาร พนักงาน และคณะกรรมการที่ปรึกษาของ HITAP

ข้อเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ได้จากการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นการสำรวจ และการสัมภาษณ์โดยผู้ประเมิน รวมทั้งผล การอภิปรายระหว่างการนำเสนอข้อค้นพบเบื้องต้นของการประเมินระหว่างผู้ประเมิน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนคณะกรรมการกำกับทิศทางของ HITAP ซึ่งจัดขึ้นในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ กรุงเทพฯ

HITAP ได้พิจารณาร่างรายงาน รวมทั้งสนองตอบข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน และได้เชิญผู้ทบทวนภายนอกซึ่งเป็นบุคคลที่สามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยข้อมูลทั้งหมด ได้นำมารวบรวมไว้ในเอกสารฉบับนี้ เพื่อจะได้เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลที่สนใจเช่นเดียวกับที่ได้ทำในการประเมินระยะที่ 1