logo

รหัสโครงการ

11-303-2555(10)

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภญ.ปรียานุช ดีบุกคำ

นักวิจัยร่วม

ผศ.ดร.ภญ.มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์

ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2948 คน

วันที่เผยแพร่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 18:34

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว