logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
คุยรอบเรื่องเบาหวาน ใน เวทีเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Think Tank)

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 HITAP ร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพ จัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน ภายใต้ชื่อ “คุยรอบเรื่องเบาหวาน: เวทีเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าครั้งที่ 6” โดยนักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมนำเสนอผลวิจัยรอบด้านตั้งแต่ระบาดวิทยาโรคเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค การคัดกรอง ป้องกันโรค การวัดระดับน้ำตาลในเลือกด้วยตนเอง การรักษาและการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งนี้ไดรับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพและการทำวิจัยหลายท่าน เช่น ดร.อัมมาร สยามวาลา, นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข

ในการประชุม นักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ นำเสนอผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน จากนั้นผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยและแนวโน้มการนำข้อมูลไปใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ระบาดวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานในประเทศไทย โดย รศ.นพ.วิชัย เอกพลากรคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • น้ำหวานกับความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน โดย ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และนักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
  • แนวทางการป้องกันโรคเบาหวานแบบปฐมภูมิ โดย โดย นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • การคัดกรองและการประเมินวิธีคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานในระดับประชากร โดย ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
  • การประเมินความคุ้มค่าของการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง โดย ภญ.ปรียานุช ดีบุกคำ นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
  • การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย พ.อ.ผศ.นพ.ราม รังสินธุ์
26 พฤศจิกายน 2556

Next post > แนะวิธีกิน “ฟ้าทะลายโจร” รักษาหวัด-หวัดใหญ่-ไซนัสให้ได้ผลดี

< Previous post เศร้า! มีผู้ป่วยจิตเวช ถูกทิ้ง ไร้ญาติกว่า 500 คน

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด