logo

รหัสโครงการ

211-373-2555

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง

นักวิจัยร่วม

ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว

นายกิตติพงษ์ ธิบูรณ์บุญ

ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 3753 คน

วันที่เผยแพร่ 17 มีนาคม 2556 17:07

เกี่ยวกับโครงการ

สปสช. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ต้องการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับเด็กโตและเยาวชน เนื่องจากประชากรเหล่านี้จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตอันใกล้ นอกจากนั้นจากการศึกษาในโครงการอนาคตไทย ยังพบว่าปัญหาสุขภาวะในกลุ่มเด็ก 0-5 ปีที่สำคัญเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาในประชากรกลุ่มเด็กโตและเยาวชน เช่น ปัญหาความรุนแรง ภาวะโภชนาการเกิน การตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นต้น

ดังนั้นโครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนานโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กโตและเยาวชน และทำให้เด็กโตและเยาวชนได้รับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จำเป็นและนำไปสู่สุขภาวะที่ดี

เอกสารเพิ่มเติม

โครงร่างวิจัย

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว