logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมประชุมจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาพน่าห่วง เด็ก-วัยรุ่นไทย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กโตและเยาวชนราว 30 คน ร่วมประชุม HITAP เพื่อ จัดลำดับปัญหาสุขภาวะที่สำคัญในเด็กโตและเยาวชนในประเทศไทยในโครงการ “การพัฒนานโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กโตและเยาวชน” ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ภายหลังจากการคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญ ปัญหาสุขภาพวะที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญต้นๆ จะถูกคัดเลือกเพื่อนำไปศึกษาต่อและใช้ในการแก้ปัญหาในเชิงลึกต่อไป

ภายหลังจาก นางสาวพิศพรรณ วีระยิ่งยง นักวิจัยหลักในโครงการพัฒนานโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กโตและเยาวชน นำเสนอผลการทบทวนวรรณกรรม ผู้เชี่ยวชาญได้คัดเลือกปัญหาสุขภาวะที่สำคัญของเด็กโตและวัยรุ่น เรียงลำดับปัญหาสำคัญมากที่สุดดังนี้ 1) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม (การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) 2) ความรุนแรงและการทารุณกรรม / สารเสพติด / ภาวะติดเกมส์ 3) ภาวะโภชนาการไม่เหมาะสม 4) อุบัติเหตุทางถนน / โรคแปรปรวนทางอารมณ์ ภาวการณ์เรียนบกพร่อง / สมาธิสั้น 5) การจมน้ำ

ปัญหาสำคัญอย่าง  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนั้นผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการให้บริการอนามัยเจริญพันธุ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และการเก็บความลับของผู้รับบริการที่ดีและมีการกำหนดชัดเจนว่าข้อมูลประเภทใดต้องแจ้งผู้ปกครองหรือขอความยินยอมจากผู้ปกครองหรือไม่จำเป็นต้องแจ้ง

หลังจากนี้คณะผู้วิจัยจะนำหัวข้อปัญหาต่าง ๆ ไปศึกษาเชิงลึกเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขของประเทศไทยต่อไป งานวิจัยชิ้นนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้น ภายในปี 2556

19 เมษายน 2556

Next post > HITAP ร่วมการประชุมและออกบูธงาน ประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 “การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม”

< Previous post ระดมสมองสร้างภาพอนาคตของระบบสุขภาพไทยในอีก 20 ปี ข้างหน้า

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด