logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ระดมสมองสร้างภาพอนาคตของระบบสุขภาพไทยในอีก 20 ปี ข้างหน้า

photo_4_rez

HITAP จัดการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนา “ฉากทัศน์” ของระบบสุขภาพไทย ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของโครงการ “มองไกลวิจัยสุขภาพ” หรือโครงการการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์ แอนด์ สปา (Siam@Siam Design & Spa) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มีชื่อเสียงในสังคมจำนวนมาก

โครงการ “มองไกลวิจัยสุขภาพ” มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาวิธีการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพ โดยอาศัยกระบวนการที่มีความโปร่งใส ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นวิจัยด้านสุขภาพที่มีความสำคัญ สามารถนำไปใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสุขภาพในระดับประเทศ ทั้งนี้การประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนา “ฉากทัศน์” ของระบบสุขภาพไทย เป็นขั้นตอนสำคัญของโครงการฯ ในการกำหนดภาพอนาคตของระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่มีบทบาทในสังคม รวมถึงผู้นำด้านความคิด ต่างให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก อาทิ ศ.เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ นพ.สุภกร บัวสาย ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ รศ.วิทยากร เชียงกูล ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร คุณรสนา โตสิตระกูล คุณสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ศ. ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ นพ.บัญชา พงษ์พานิช คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา คุณวิสูตร พูลวรลักษณ์ คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ ดร.อัมมาร์ สยามวาลา และคุณสมลักษณ์ หุตานุวัตร

การประชุมนี้แบ่งออกเป็น 8 การประชุมย่อย โดยการประชุมแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้คิดภาพของอนาคตระบบสุขภาพไทยที่คนไทยต้องการ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลากหลายมุมมอง

โครงการฯ จะนำ “ฉากทัศน์” หรือภาพอนาคตของระบบสุขภาพไทยที่คนไทยต้องการที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ ไปวิเคราะห์เพื่อค้นหาและระบุช่องว่างขององค์ความรู้ที่จะนำระบบสุขภาพของประเทศในปัจจุบันไปสู่ภาพอนาคตนั้น รวมถึงหาข้อมูลเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัยในประเทศไทย เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการให้ทุนวิจัยด้านสุขภาพของประเทศไทยในอนาคต

 

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดโครงการและกิจกรรมของโครงการเพิ่มเติมได้ที่

https://www.hitap.net/healthyresearch

3 เมษายน 2556

Next post > ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมประชุมจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาพน่าห่วง เด็ก-วัยรุ่นไทย

< Previous post ที่ประชุมความร่วมมือกสพท. - HITAP ย้ำ การประเมินเทคโนโลยีฯ สำคัญ บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับควรรู้

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด