logo

รหัสโครงการ

6301000001L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

Aniqa Islam Marshall

ดร.สมธนึก โชติช่วงฉัตรชัย

วรณัน วิทยาพิภพสกุล

พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 3256 คน

วันที่เผยแพร่ 18 พฤษภาคม 2563 07:38

เกี่ยวกับโครงการ

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย : ดร. นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ถือเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสุขภาพของประชาชนทั่วโลก และปัจจุบันยังไม่มียาหรือวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคดังกล่าว ผู้ป่วยวิกฤติด้วยโรค Covid-19 ต้องได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) และใช้เครื่องช่วยหายใจ ในขณะที่ในประเทศไทย การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการคาดการณ์ได้ว่าความต้องการในการใช้เครื่องช่วยหายใจและเตียงในห้องผู้ป่วยวิกฤติจะมีมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ทรัพยากรดังกล่าวอาจไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยภาวะวิกฤติจากโรคโควิด-19 การพัฒนาแนวทางการจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนในช่วงการระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย จึงมีความสำคัญเร่งด่วนในการช่วยบริหารจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสมอภาค การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ไม่ขัดต่อจริยธรรม และการนำแนวทางการพัฒนาทรัพยากรทางการแพทย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและคลายความกังวลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนในช่วงการระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย เป็นข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของการให้บริการทรัพยากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นในอนาคต