logo

รหัสโครงการ

011-377-2556

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ผศ. ดร. ภก.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1715 คน

วันที่เผยแพร่ 16 สิงหาคม 2556 14:38

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว