logo
Download ดาวน์โหลด 414 ครั้ง
เข้าชม 2186 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังเป็นสาเหตุของโรคตับแข็ง ตับวายและมะเร็งตับ ซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพและเศรษฐกิจสูงมากขึ้นตามลำดับ การรักษาด้วยยา peginterferon alfa 2-a และ peginterferon alfa 2-b ร่วมกับยา ribavirin สามารถลดการติดเชื้อและลดโอกาสการเป็นมะเร็งตับได้ แม้ยาทั้ง 3 นี้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแต่มีข้อบ่งใช้เฉพาะสายพันธุ์ 2 และ 3 เท่านั้น ขณะที่คนไทยจะติดเชื้อสายพันธุ์ที่ 1 และ 6 ด้วย การศึกษาต้นทุนงบประมาณและความคุ้มค่าพบว่า ยาดังกล่าวมีความคุ้มค่าในการรักษาผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ที่ 1 และ 6 ด้วย จึงเสนอให้เพิ่มข้อบ่งใช้ของยา peginterferon alfa 2-a , alfa 2-b และ ribavirin สำหรับรักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังชนิดสายพันธุ์ที่ 1 และ 6 ในบัญชียาหลักแห่งชาติ นอกเหนือจากข้อบ่งใช้สำหรับสายพันธุ์ที่ 2 และ 3 ที่มีอยู่เดิมและให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง สร้างความตระหนัก และคัดกรองผู้ป่วยเพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาได้อย่างเหมาะสม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง