logo

รหัสโครงการ

011-377-2556

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ผศ.ภก.ดร.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน
คำค้น
Country

ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: - มิถุนายน 2556
สิ้นสุด: - ธันวาคม 2556

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 3481 คน

วันที่เผยแพร่ 16 สิงหาคม 2556 14:38

เอกสารเพิ่มเติม

โครงร่างวิจัย

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว