logo

รหัสโครงการ

65023011RM001L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1482 คน

วันที่เผยแพร่ 5 พฤษภาคม 2565 02:56

เกี่ยวกับโครงการ

โรคกระดูกพรุน คือ โรคที่มีความแข็งแกร่งของกระดูกลดลง ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อกระดูกหักสูงขึ้น ซึ่งบริเวณที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหามากที่สุดในผู้สูงอายุ คือ สะโพก รองลงมาคือ กระดูกสันหลังและข้อมือ องค์การอนามัยโลกได้แนะนำการตรวจความเสี่ยงของกระดูกสันหลังหัก ด้วยเครื่องมือ FRAX® ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงการเกิดกระดูกหักของผู้ป่วย ในส่วนของการตรวจวินิจฉัย องค์การอนามัยโลกและแนวทางเวชปฏิบัติของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564 ได้กำหนดการวัดความหนาแน่นของกระดูกด้วยเครื่อง central dual energy X-ray absorptiometry (DXA) มาตรฐานเท่านั้น ปัจจุบันการคัดกรองและวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนยังไม่บรรจุอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข จึงพิจารณาให้ทำการศึกษาเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการคัดกรองและวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มอบหมายให้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขด้วยการวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ และผลกระทบด้านงบประมาณของการคัดกรองและวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ ผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้จะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจบรรจุการคัดกรองและวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนในชุดสิทธิประโยชน์การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่อไป