logo
Download ดาวน์โหลด 276 ครั้ง
เข้าชม 658 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • การพลัดตกหกล้มถือเป็นภัยสุขภาพของผู้สูงอายุที่นำไปสู่ความพิการ คุณภาพชีวิตลดลง หลายครั้งถึงขั้นเสียชีวิต การหกล้มในผู้สูงอายุในประเทศไทยพบว่าเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุบาดเจ็บคิดเป็นร้อยละ 40.4
  • การพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ สอดคลัองกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและกล้ามเนื้อกระดูก ข้อต่อ และระบบประสาทที่เสื่อมถอยลงในผู้สูงอายุ โดย “โรคกระดูกพรุน” เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดกระดูกหักได้ง่ายจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
  • งานวิจัยพบว่า การให้วิตามินดีและแคลเซียมเสริมให้กับผู้สูงอายุ มีส่วนช่วยลดอุบัติการณ์การสะโพกและกระดูกสันหลังหักได้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง