logo

รหัสโครงการ

65023011RM001L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1423 คน

วันที่เผยแพร่ 5 พฤษภาคม 2565 07:17

เกี่ยวกับโครงการ

การจัดกระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ภายใต้ชื่อโครงการ “การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” หรือ Universal Coverage Benefit Package: UCBP กระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2565 หรือ โครงการ UCBP 2565 เป็นการดำเนินงานของโครงการให้มีความต่อเนื่องกับโครงการ UCBP 2564 โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการเสนอหัวข้อปัญหา ฯ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอหัวข้อปัญหา ฯ การจัดลำดับความสำคัญและการคัดเลือกหัวข้อ รวมทั้งการจัดทำข้อมูลทางวิชาการประกอบการเสนอหัวข้อ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เป็นระบบ มีความโปร่งใส เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงวิชาการ โดยเน้นเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ไม่ใช่ยา รวมทั้งการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยของโครงการ UCBP เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและสร้างการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานวิจัยที่มีผลโดยตรงต่อนโยบาย กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ข้อเสนอโครงการจัดกระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร ฯ ในระยะเวลา 230 วัน สรุปดังนี้ 1. การสนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1.1 กระบวนการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อและจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อปัญหา ฯ 1.2 กระบวนการดำเนินการวิจัย 2. สร้างความเข้าใจเรื่องการเสนอหัวข้อปัญหา ฯ และการจัดทำข้อมูลประกอบหัวข้อ 3. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยของโครงการ UCBP 4. เรียนรู้กระบวนการทำงานของคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค (Instruments)