logo

รหัสโครงการ

66123064RM012L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย - 60%

จำนวนผู้เข้าชม: 517 คน

วันที่เผยแพร่ 18 กรกฎาคม 2566 07:18

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้รับมอบหมายจากกองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) ให้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิงสำรวจความต้องการในการคัดกรองโรคมะเร็งและโรคหัวใจ นอกเหนือจากชุดสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจัดสรรให้” โดยโครงการวิจัยนี้มีความมุ่งหวังในการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องความต้องการคัดกรองด้านสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความต้องการคัดกรองด้านสุขภาพ ความคาดหวังและความสามารถในการร่วมจ่ายบริการคัดกรองด้านสุขภาพของประชากรไทย โดยเน้นที่การคัดกรองโรคมะเร็งและโรคหัวใจที่อยู่นอกเหนือจากชุดสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจัดสรรให้อยู่เดิม เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องในอนาคต เช่น การขยายชุดสิทธิประโยชน์การคัดกรองโรค การพัฒนามาตรการร่วมจ่ายในการคัดกรองโรค เป็นต้น

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว