logo

รหัสโครงการ

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

นพ.กฤษฎา เจริญรุ่งเรืองชัย

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
Country

ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: 1 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด: 31 มกราคม 2567

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย - 70%

จำนวนผู้เข้าชม: 210 คน

วันที่เผยแพร่ 29 มกราคม 2567 16:22

เกี่ยวกับโครงการ

HTA ในแต่ละบริบทมีข้อจำกัดแตกต่างกันไป แต่ข้อจำกัดร่วมประการหนึ่งซึ่งพบในทุกบริบท คือ การที่กระบวนการ HTA ใช้เวลานานกว่าที่จะได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประกอบการกำหนดนโยบาย โดยอาจใช้เวลาตั้งแต่ 8-12 เดือน ไปจนถึง 2 ปี หรือนานกว่านั้น ข้อจำกัดนี้อาจทำให้กระบวนการกำหนดนโยบายล่าช้ากว่าที่ควร โดยเฉพาะในประเด็นที่ผู้กำหนดนโยบายต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วน ด้วยเหตุนี้ นักวิจัยด้าน HTA จึงมีการริเริ่มทำ HTA แบบที่ใช้ระยะเวลาสั้นลง และเหมาะกับการเป็นข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายเร่งด่วนมากขึ้น มีการกำหนดคำเรียก HTA ลักษณะนี้หลากหลาย เช่น rapid health technology assessment, adaptive health technology assessment, rapid evidence synthesis และยังไม่มีการกำหนดนิยามมาตรฐาน แต่โดยรวม สามารถกล่าวได้ว่า กระบวนการนี้เป็นกระบวนการและระเบียบวิธีทาง HTA ที่มุ่งเน้นให้เหมาะกับการใช้งาน และพิจารณาข้อจำกัดในเชิงปฏิบัติในบริบท โดยอาจใช้ปรับข้อมูลจากต่างประเทศ การประเมินความคุ้มค่า แบบจำลอง หรือการกำหนดนโยบายจากวรรณกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์หรือหน่วยงานด้าน HTA ต่าง ๆ เพื่อช่วยกระชับกระบวนการกำหนดนโยบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถามเชิงนโยบายที่ต้องการข้อมูลเร่งด่วนหรือมีข้อจำกัดด้านเวลา โดยในที่นี้ กรอบเวลาที่กำหนดในการสังเคราะห์ข้อมูลคือภายใน 3 เดือน นับจากได้รับหัวข้อคำถาม และจัดทำข้อเสนอในภาพรวมเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเร็วในประเทศไทย โดยขอบเขตของคำถามเชิงนโยบายในงานวิจัยนี้ครอบคลุมทั้งคำถามเกี่ยวกับการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข และการถ่ายโอน รพ.สต.

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว