logo

รหัสโครงการ

28-3-089-2557

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

รศ. ดร. พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

นักวิจัยร่วม

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 13614 คน

วันที่เผยแพร่ 17 พฤศจิกายน 2557 05:05

เกี่ยวกับโครงการ

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องมาตรการการป้องกันการพลัดตกหกล้มและโรคสมองเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุไทย