logo
Download ดาวน์โหลด 369 ครั้ง
เข้าชม 2022 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนอายุ 6-25 ปี โดยมุ่งหวังที่จะแก้ไขหรือลดขนาดและความรุนแรงของปัญหาสำคัญที่บั่นทอนสุขภาวะของประชากรกลุ่มนี้
ซึ่งประกอบด้วย
1) การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
2) ความรุนแรง
3) ปัญหาสุขภาพจิต
3.1 โรคสมาธิสั้น ภาวะบกพร่องการเรียนรู้ และออทิซึม
3.2 การติดสารเสพติด
3.3 ติดเกม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง