logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ชุติมา คำดี

อีเมล์: chutima.k@hitap.net,

CV: Download

Profile Details

นางสาวชุติมา  คำดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนตะวันออก (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรังสิต มีความสนใจด้านการทำงานวิจัยจากผลงานการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารบ่งคุณภาพในตำรับยารักษาอาการนอนกรนด้วยวิธี รีเวิร์ส เฟส เอช พี แอล ซี เริ่มทำงานวิจัยครั้งแรกกับ HITAP เรื่องการทบทวนวรรณกรรมด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการคัดกรองสุขภาพเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน และมีผลงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการจัดลำดับความสำคัญงานวิจัยด้านสุขภาพ (มองไกลวิจัยสุขภาพ) ในปี 2556 เคยเข้าร่วมอบรมการประเมินคุณภาพของหลักฐานทางวิชาการและความน่าเชื่อถือของข้อเสนอแนะ (GRADE) ที่ประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันมีงานวิจัยที่รับผิดชอบ คือ โครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่/วัยทำงาน ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า