logo
Download ดาวน์โหลด 1084 ครั้ง
เข้าชม 2197 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และการใช้สารเสพติด เป็นปัญหาสำคัญ ทั้งในเชิงสุขภาพและสังคม การทำให้ผู้เสพติดสิ่งเหล่านี้เลิกได้ จะช่วยลดความสูญเสีย ทางเศรษฐกิจได้อย่างมาก การแก้ปัญหาในด้านสาธารณสุขสามารถทำได้ด้วย การคัด กรองและประเมินความรุนแรงของปัญหาให้ถูกต้องเพื่อจัดการดูแลรักษาให้เหมาะสม ASSIST เป็นเครื่องมือคัดกรองที่ใช้ได้ง่าย เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับสามารถ คัดกรองได้ การประเมินเทคโนโลยีพบว่าการคัดกรองด้วยเครื่องมือ ASSIST รวมกับการ บำบัดอย่างย่อมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการคัดกรองและแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติด ช่วยประหยัดต้นทุนแก่สังคมและช่วยทำให้ประชากรไทยมีอายุยืนยาวขึ้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง