logo
Download ดาวน์โหลด 828 ครั้ง
เข้าชม 1723 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

คนพิการจำนวนมากมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยให้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อุปกรณเ์สริม นี้มีความหลากหลายในด้านประสิทธิผล คุณภาพ และราคา นอกจากจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของความพิการแล้ว ยังควรพิจารณาความแตกต่างทางกายภาพของผู้ใช้เฉพาะราย ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาสังคมที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ อย่างไรก็ตามการสนับสนุนอุปกรณ์เหล่านี้ขาดการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ามหาศาลกว่า 4 พันล้านบาทต่อปี

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง