logo
Download ดาวน์โหลด 1068 ครั้ง
เข้าชม 2057 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฐานข้อมูลคนพิการ เป็นแหล่งเก็บรวมรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดและดำเนินนโยบายสาธารณะเพื่อให้บริการและสวัสดิการแก่คนพิการ ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ โดยส่วนใหญเ่ป็นข้อมูลที่ตอบโจทย์ในการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ การขาดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ทำให้เกิดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลที่จัดเก็บ ขาดความครอบคลุมข้อมูลที่ครบถ้วนในทุกมิติเนื่องจากวิธีการรวบรวมข้อมลูและคำนิยามที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์คนพิการที่แท้จริง และขาดประสิทธิภาพทั้งในด้านการจัดการฐานข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนานโยบายต่าง ๆ เพื่อคนพิการ ดังน้้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและสวัสดิการทั้งด้านสขุภาพและด้านสังคมแก่คนพิการ จึงควรร่วมมือกันพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอและสามารถเข้าถึงและได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง