logo
Download ดาวน์โหลด 1177 ครั้ง
เข้าชม 2447 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

คนพิการเป็นประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบประกันสุขภาพภาครัฐ เนื่องจากทั้งสามกองทุนมีสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุมอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการหลากหลายประเภท ขณะที่กองทุนประกันสังคมสนับสนุนอุปกรณ์ครอบคลุมประเภทความพิการน้อยที่สุด นอกจากนี้ระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุนประกันสังคมทำให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ลดลงเมื่อคนพิการได้งานทำ และยังพบว่า “กองทุนเงินทดแทน” เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์ฟื้นฟูฯ และจ่ายค่าทดแทนรายได้ให้แก่ผู้ทุพพลภาพ ซึ่งบริหารโดยสำนักงานประกันสังคมเช่นเดียวกันไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสม การแก้ปัญหาเชิงนโยบายสามารถทำได้โดยให้ระบบประกันสุขภาพภาครัฐร่วมกันพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการบนข้อมูลหลักฐานทางวิชาการ โดยคำนึงถึงความจำเป็นด้านสุขภาพ (health need) และให้ปฎิรูปการดำเนินงานของกองทุนเงินทดแทน เพื่อใช้เงินที่สะสมไว้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่แก่ผู้ประกันตนและผู้ที่กลายเป็นทุพพลภาพจากการทำงาน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง