logo
Download ดาวน์โหลด 755 ครั้ง
เข้าชม 1914 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคตับมากกว่าคนทั่วไป ในบัญชียาหลักแห่งชาติมียา peginterferon และยา ribavirin สําหรับรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง แต่มีข้อบ่งใช้สําหรับผู้ป่วยทั่วไปที่ติดเชื้อจากไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ์ที่ 2 และ 3 เท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวี จึงเกิดปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงยา ผลการประเมินความคุ้มค่าพบว่าการคัดกรองและรักษาโรคตับที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง ด้วยยาดังกล่าวมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และช่วยลดภาระงบประมาณของภาครัฐได้ จึงเสนอให้ระบบประกันสุขภาพของภาครัฐบรรจุยา peginterferon และยา ribavirin อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ สําหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทั้งจากสายพันธุ์ที่ 1, 2, 3 และ 6

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง