logo
Download ดาวน์โหลด 697 ครั้ง
เข้าชม 1695 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยา imatinib มีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ปัจจุบันยา imatinib มีข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหาร (GIST) ระยะลุกลามที่ผ่าตัดไม่ได้หรือมีการกระจายของโรคเท่านั้น ในขณะที่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง GIST ที่ได้รับการผ่าตัดก้อนมะเร็งออกไปทั้งหมดและมีโอกาสเกิดโรคซ้ำสูงก็สมควรได้รับการป้องกันการเกิดโรคซ้ำด้วยการรักษาเสริมด้วยยา imatinib เช่นกัน แต่ปัจจุบันยังไม่มีข้อบ่งใช้นี้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ดังนั้น จึงมีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของการใช้ imatinib ในการรักษาเสริมก่อนการพิจารณาเพิ่มข้อบ่งใช้ ผลการประเมินพบว่า การรักษาเสริมด้วยยา imatinib ยังไม่มีความคุ้มค่า อย่างไรก็ตามการรักษาเสริมดังกล่าวสามารถยืดชีวิตของผู้ป่วยได้และมีแนวโน้มที่จะคุ้มค่า หากมีการปรับลดราคา จึงเสนอให้ปรับลดราคายาพร้อมให้มีแนวทางการรักษาเสริม ดังนี้ ให้รักษาเสริมด้วยยา imatinib เป็นระยะเวลา 3 ปี หากครบ 3 ปีแล้ว ยังเกิดโรคซ้ำจึงให้ยา imatinib ต่อไปและหากโรคลุกลาม จึงให้การรักษาแบบประคับประคอง แต่หากเกิดโรคซ้ำระหว่างได้รับการรักษาเสริม ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาแบบประคับประคอง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง