logo
Download ดาวน์โหลด 496 ครั้ง
เข้าชม 1190 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารนี้ใช้ประกอบการประชุมผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มผู้ให้บริการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาเรื่องวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง