logo
Download ดาวน์โหลด 497 ครั้ง
เข้าชม 1074 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยด้านสุขภำพได้รับมอบหมำยจำกสำนักงานหลักประกันสุขแห่งชำติ (สปสช.) ให้ดำเนินการพัฒนำตัวชี้วัดคุณภำพบริการปฐมภูมิสำหรับโครงการงบจ่ำยตำมตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงำนบริกำรปฐมภูมิ (quality and outcomes framework, QOF) เพื่อนำตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิเหล่านี้ไปประกาศใช้ในปีงบประมำณ 2560 กระบวนการพัฒนำตัวชี้วัดครั้งนี้มีหลักการสำคัญ คือ พัฒนำตัวชี้วัดอย่ำงเป็นระบบโดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อ้างอิงหลักฐานทำงวิชากำรประกอบการพัฒนำตัวชี้วัด และมีการทดสอบตัวชี้วัดก่อนการนำไปใช้จริง ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนำตัวชี้วัดอยู่ในบทที่ 1 ของคู่มือเล่มนี้

บทที่ 2 กล่ำวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการทดสอบตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิ ซึ่ง
ประกอบด้วยกระบวนการสำคัญ ดังนี้ 1) การดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัด 2) การบันทึกข้อมูลภาระงานที่
เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 3) การบันทึกข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิ 4) การสัมภาษณ์เกี่ยวกับความ
คิดเห็นและประสบการณ์ในกำรทดลองใช้ตัวชี้วัด

บทที่ 3 กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างตัวชี้วัดคุณภาพบริกำรปฐมภูมิที่จะดำเนินการทดสอบในพื้นที่
ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งสิ้น 24 ตัวชี้วัด ในประเด็นปัญหาสุขภาพ 5 ประเด็น คือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรค
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด) 2) อนามัยแม่และเด็ก 3) ผู้ป่วยติดเตียง 4) การใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล และ 5) โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

บทที่ 4 กลาำวถึงกระบวนการภายหลังจากทดสอบตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิ นอกจากนี้
คณะผู้วิจัยยังได้จัดทำคู่มือการบันทึกข้อมูลสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิประกอบการทดสอบตัวชี้วัดคุณภาพ
บริการปฐมภูมิในครั้งนี้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง