logo
ไม่พบไฟล์สำหรับดาวน์โหลด

รายละเอียดเพิ่มเติม

สุธาสินี คำหลวง

ศิตาพร ยังคง

อินทิรา ยมาภัย

ชุติมา คำดี

ทรงยศ พิลาสันต์

พิศพรรณ วีระยิ่งยง

ธนพร บุษบาวไล

ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

ยศ ตีระวัฒนานนท์

บทคัดย่อ:

การวิจัยด้านสุขภาพมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยค่อนข้างสูงในขณะที่ทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด จึงจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการ รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของงานวิจัยด้านสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนประสบการณ์การจัดลำดับความสำคัญของงานวิจัยด้านสุขภาพที่ผ่านมาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดลำดับความสำคัญของงานวิจัยด้านสุขภาพในประเทศไทย โดยได้ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของงานวิจัยด้านสุขภาพในระดับประเทศจากฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งพบทั้งหมด 23 การศึกษา แบ่งออกเป็นการศึกษาในประเทศไทย 2 การศึกษา และการศึกษาในต่างประเทศ 21 การศึกษา โดยงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยปัญหาสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงในโรคหรือประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มิได้มุ่งหวังที่จะจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยปัญหาสุขภาพโดยรวม อย่างไรก็ตาม หากต้องการให้ผลการจัดลำดับความสำคัญได้รับการยอมรับและถูกนำไปใช้ประโยชน์ การออกแบบกระบวนการจัดลำดับความสำคัญควรคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายในกระบวนการ กำหนดเกณฑ์และข้อมูลที่ใช้ในการจัดลำดับและมีการนำเสนอผลการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน รวมถึงให้ความสำคัญกับกระบวนการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

Abstract:

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ไม่พบไฟล์สำหรับการดูออนไลน์