logo

รหัสโครงการ

202-206-2555

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ดร.อินทิรา ยมาภัย

นักวิจัยร่วม

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

ดร.ภญ.ศิตาพร ยังคง

ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง

นายทรงยศ พิลาสันต์

ภญ.สุธาสินี คำหลวง นางสาวสรัญญา

ใจกล้า นายคณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ

นางสาวชุติมา คำดี

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 4541 คน

วันที่เผยแพร่ 15 ธันวาคม 2555 01:52

เกี่ยวกับโครงการ

[embed]http://www.youtube.com/watch?v=cklHWVEVx74[/embed] ติดตามข้อมูลและรายละเอียดของโครงการ https://www.hitap.net/healthyresearch

เอกสารเพิ่มเติม

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว