logo
Download ดาวน์โหลด 660 ครั้ง
เข้าชม 2033 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบสุขภาพเป็นกลไกในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงแก้ไขปัญหา ความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพได้ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยด้านสุขภาพของประเทศไทยมักจะดำเนินการอย่างแยกส่วน ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักวิจัยหรือองค์กร โดยขาดการกำหนดทิศทางร่วมกัน ทำให้ผลงานวิจัยจำนวนมากไม่ได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ในช่วงที่ผ่านมาแม้จะมีการประสานความร่วมมือในการกำหนดทิศทางวิจัยด้านสุขภาพของประเทศจากหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัย แต่ก็ยังขาดข้อมูลลำดับความสำคัญของงานวิจัยด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและเป็นลำดับความสำคัญในระดับประเทศ ไม่ใช่สำหรับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง โครงการ ‘มองไกล วิจัยสุขภาพ’ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นวิจัยด้านสุขภาพ ด้วยกระบวนการที่มีความโปร่งใส มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้ประเด็นวิจัยด้านสุขภาพที่มีความสำคัญ สามารถนำไปใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสุขภาพในระดับประเทศที่เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ นำไปสู่การวางแผนงานวิจัยระดับองค์กรเกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยอย่างแท้จริง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง