logo
Download ดาวน์โหลด 1237 ครั้ง
เข้าชม 10276 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ “มองไกล วิจัยสุขภาพ” ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญงานวิจัยด้านสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องคาดการณ์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยและระบบสุขภาพในอีก 20 ปีข้างหน้า ทั้งนี้เพื่อกำหนดประเด็นวิจัยรวมทั้งพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพไปในแนวทางที่เหมาะสม ผลการคาดการณ์พบ ปัจจัยสำคัญ 9 ประการที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบสุขภาพในอนาคต ได้แก่ โครงสร้างประชากร การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การคมนาคมขนส่ง อาหารและเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ/โรคระบาด และลักษณะเฉพาะของคนไทย นอกจากนี้ยังได้ภาพอนาคตของระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ซึ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับบุคคลมากกว่าการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง