logo
Download ดาวน์โหลด 486 ครั้ง
เข้าชม 1389 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเทศไทยนอกจากจะลงทุนในงานวิจัยด้านสุขภาพน้อย การนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ก็มีไม่มากเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากงานวิจัยส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก กระจัดกระจาย ขาดการบูรณาการระหว่างสาขา และไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน โครงการ “มองไกล วิจัยสุขภาพ” ได้ทำการศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้ได้ประเด็นงานวิจัยที่ “ใช่” รวมทั้งการออกแบบระบบสนับสนุนที่เหมาะสมจะทำให้เกิดการลงทุนในงานวิจัยด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการจัดการความรู้ที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดจากงานวิจัยเหล่านั้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง