logo
Download ดาวน์โหลด 628 ครั้ง
เข้าชม 2329 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เริ่มดำเนินโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (Quality and Outcomes Framework, QOF) ในปี พ.ศ. 2556 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะใช้กลไกด้านการเงินกระตุ้นหรือจูงใจให้สถานพยาบาลพัฒนาตนเองจนสามารถให้บริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพและได้ผลลัพธ์ทางสุขภาพตามตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิที่กำหนด

โครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 1 มีข้อเสนอแนะให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ สปสช. รับผิดชอบการอภิบาลระบบของโครงการ QOF ร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันกำหนดเวลาในแต่ละปีงบประมาณสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้เหมาะสมและชัดเจน นอกจากนี้ ยังเสนอให้ สปสช. จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการ QOF แยกออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวในวงเงินที่เหมาะสม จัดให้มีตัวชี้วัดฯ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) พัฒนาระบบติดตามประเมินผลโครงการ และพัฒนาตัวชี้วัดฯ โดยมีหลักฐานทางวิชาการรองรับ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใสและมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สปสช. มอบหมายให้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ศึกษาเพื่อพัฒนาและทดสอบตัวชี้วัดฯ รวมทั้งพัฒนาข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการโครงการ QOF เพื่อนำมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 2 ซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ถึงเดือน เมษายน 2559

รายงานฉบับนี้จะนำเสนอกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดฯ ที่เป็นระบบ โปร่งใส อ้างอิงหลักฐานวิชาการ และมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการทดสอบตัวชี้วัดฯ ในพื้นที่ตัวอย่างก่อนนำมาใช้จริง รวมทั้งผลการพัฒนาและทดสอบตัวชี้วัดฯ และสุดท้ายการพัฒนาข้อเสนอแนะและแนวทางสำหรับการบริหารจัดการโครงการ QOF ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง