logo
PB Malnutrition tools cover
Download ดาวน์โหลด 955 ครั้ง
เข้าชม 1977 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ป่วยไม่ว่าด้วยโรคใด ๆ หากมีภาวะทุพโภชนาการร่วมด้วยแล้ว จะทำให้ประสิทธิภาพของการรักษาโรคเหล่านั้นไม่ดี ผู้ป่วยหนักมีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างไม่จำเป็น ทั้งที่ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมีความสำคัญ แต่ระบบบริการปัจจุบันกลับมองข้าม ไม่มีมาตรการคัดกรองและประเมินผู้ป่วยทีมี่ความเสี่ยงด้านโภชนาการซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาข้างต้น ปัจจุบันประเทศไทยมีเครื่องมือคัดกรองและประเมินภาวะทุพโภชนาการหลากหลายจนทำให้การวินิจฉัยไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้แบบคัดกรองและแบบประเมินที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเป็นที่มาของการศึกษาเพื่อพัฒนาเคื่รองมือคัดกรองและหาข้อตกลงร่วมสำหรับเครื่องมือประเมินภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสำหรับประเทศไทย การศึกษาดังกล่าวทำให้ได้เครื่องมือคัดกรองที่ประกอบด้วยคำถาม 4 ข้อ และแบบประเมินที่แนะนำให้ใช้สำหรับประเทศไทยคือ Nutrition Triage (NT) และ Nutrition Alert Form (NAF) นอกจากนี้โครงการวิจัยนี้ยังได้ให้นิยามเกี่ยวกับการวินิจฉัยด้วยเกณฑ์ ICD-code อีกด้วย ดังนั้นจึงควรส่งเสริมการคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการในโรงพยาบาลด้วยเครื่องมือดังกลา่ว ปรับเกณฑ์และแนวทางให้เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมการจัดตั้งทีมสหวิชาชีพโดยกำหนดบทบาทและภาระงานให้เหมาะสม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง